Wijkprofiel Scheveningen-Dorp

In het wijkprofiel Scheveningen-Dorp vindt u de belangrijkste informatie over uw wijk. Deze informatie wordt ondersteund met gegevens en verhalen uit de wijk.

Kerncijfers

Hoeveel inwoners heeft ScheveningenDorp, hoe ziet de leeftijdsverdeling  en huishoudenssamenstelling eruit? En hoe verhouden deze cijfers zich tot het gemiddelde in Den Haag?

Inwoners naar leeftijd

Scheveningen-Dorp heeft ongeveer 12.500 inwoners. Bijna een op de vijf inwoners is jonger dan 20 jaar en een even groot deel is 65 of ouder.
De gemiddelde leeftijd in Scheveningen-Dorp is 42,1 jaar. Dat is iets ouder dan de gemiddelde leeftijd in Den Haag; 39 jaar.

Huishoudens naar samenstelling

Ruim de helft van de huishoudens in ScheveningenDorp is een eenpersoonshuishouden. Een kwart van de huishoudens is samenwonend zonder kinderen en een op de zes samenwonend met kinderen. Bijna 8% van de huishoudens is een eenoudergezin.

Opleidingsniveau

In Scheveningen-Dorp is twee derde van Nederlandse afkomst en dat is een stuk hoger dan gemiddeld in Den Haag (44%). Er wonen relatief weinig mensen met een Turkse of Marokkaanse migratieachtergrond. Het aandeel bewoners met een Westerse migratieachtergrond is ongeveer even groot als gemiddeld in Den Haag.

Toelichting

Scheveningen Dorp heeft ongeveer 12.500 inwoners. Ongeveer 5.500 daarvan wonen in Scheveningen Badplaats, ongeveer 4000 in Visserijbuurt en ongeveer 3.000 in Oud Scheveningen. Er wonen wat meer 65-plussers in Scheveningen-Dorp dan gemiddeld in de Den Haag en juist van minder bewoners jonger dan 20. Er wonen meer mensen met een Nederlandse achtergrond dan gemiddeld in Den Haag.

Fysieke leefbaarheid

Hoe staat de wijk ervoor op het gebied van milieu, duurzaamheid, openbare ruimte en voorzieningen? Samen bepalen zij de fysieke leefbaarheid van de wijk.

Nabijheid voorzieningen in kilometers

De gemiddelde afstand tot een huisartsenpraktijk of dagelijkse levensmiddelenwinkel is in Scheveningen-Dorp iets kleiner dan gemiddeld
in Den Haag. Een basisschool is daarentegen gemiddeld wat verder weg (800 meter) dan gemiddeld in Den Haag (500 meter).

Hittestress

Op zomerse dagen is gemiddeld in Den Haag 3% van de oppervlakte ‘aanzienlijk warmer’, deze oppervlakte is zeer gevoelig voor zogenoemde
hittestress. In Scheveningen-Dorp ligt dat percentage aanmerkelijk hoger (15%). Dat komt met name door Scheveningen-Badplaats waar maar liefst 24% zeer gevoelig is voor hittestress.

Wateroverlast

In Den Haag is 12% van de oppervlakte gevoelig voor wateroverlast, dat betekent dat na extreme buien het oppervlak meer dan 10 cm onder water
komt te staan. In Scheveningen-Dorp ligt dat percentage hoger (18%). Scheveningen Badplaats heeft de meeste oppervlakte die gevoelig is voor
wateroverlast (23%).

Toelichting

Wat betreft de nabijheid van voorzieningen wijkt ScheveningenDorp niet veel af van het gemiddelde in Den Haag. Op het gebied van milieu en
duurzaamheid staat ScheveningenDorp er relatief slecht voor vergeleken met Den Haag, vooral het percentage oppervlakte dat gevoelig is voor
hittestress ligt relatief hoog. Ook is Scheveningen-Dorp gevoeliger voor wateroverlast bij hevige buien.

Veiligheid

De veiligheid van een wijk wordt bepaald door de mate van criminaliteit (bijvoorbeeld geweldsdelicten en diefstallen) en overlast (van onder andere personen, drugs en geluid).

OS Oud Scheveningen
SB Scheveningen Badplaats
VB Visserijbuurt

Overlastmeldingen

In Scheveningen-Dorp zijn in 2020 1016 meldingen van overlast gedaan. Dat zijn omgerekend 813 meldingen per 10.000 inwoners. Dat is hoger dan
gemiddeld in Den Haag (708) en komt met name door het hoge aantal meldingen (1.086) in Scheveningen Badplaats per 10.000 inwoners. De meeste meldingen betreffen overlast van een persoon.

Geweldsdelicten

In Scheveningen-Dorp zijn in 2020 76 geweldsdelicten gemeld. Omgerekend zijn dat 61 geweldsdelicten per 10.000 inwoners en dat is wat lager dan gemiddeld in Den Haag (80). In Scheveningen Badplaats zijn aanzienlijk meer delicten gemeld dan in Oud-Scheveningen en Visserijbuurt.

High Impact Crimes (HIC)

In 2020 waren er 22 High Impact Crimes (HIC) ofwel diefstal uit woningen, overvallen en straatroven in Scheveningen-Dorp. Omgerekend zijn dat 18 HIC per 10.000 inwoners en dat is wat lager dan gemiddeld in Den Haag (24).

Toelichting

Het aantal geweldsdelicten en High Impact Crimes ligt in ScheveningenDorp iets lager dan gemiddeld in Den Haag maar het aantal meldingen van overlast ligt hoger. Dat komt doordat in Scheveningen badplaats relatief gezien veel meldingen van overlast van een persoon zijn gedaan.

Sociale leefbaarheid

OS Oud Scheveningen
SB Scheveningen Badplaats
VB Visserijbuurt

(Zeer) goede gezondheid

Het aandeel bewoners in de drie buurten van Scheveningen-Dorp met een goede of zeer goede algemene gezondheidstoestand ligt tussen de 72% en 78%. Het wijkt niet veel af van het gemiddelde in Den Haag

Voldoende beweging

Ruim de helft van de bewoners van ScheveningenDorp voldoet aan de beweegrichtlijn. Bij deze richtlijn gaat het erom dat mensen minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning doen, verspreid over diverse dagen.

Ernstige eenzaamheid

In Scheveningen-Dorp is het aandeel mensen dat zich ernstig eenzaam voelt lager dan gemiddeld in Den Haag. Ongeveer 1 op de 8 bewoners van
Scheveningen-Dorp voelt zich ernstig eenzaam, gemiddeld in Den Haag is dat ongeveer 1 op de 6.

Toelichting

Op sociale leefbaarheid scoort Scheveningen-Dorp beter vergeleken met het gemiddelde van Den Haag. Het aandeel mensen dat zich ernstig eenzaam voelt is lager dan gemiddeld in Den Haag. Ruim de helft voldoet aan de beweegrichtlijn en ongeveer driekwart heeft een goede of zeer goede gezondheidstoestand.